Program a materiály budou vlastníkům doručeny, program vyvěšen ve vchodech a na webu www.svj-jablonecka.cz . Výbor zve vlastníky na informační schůzky k programu shromáždění ve dnech 21.11.2018 a 27.11.2018 vždy od 18:30hod. do 19:30hod. v kanceláři SVJ Jablonecká 417.

Program shromáždění:

1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ

2. ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU, SCHVÁLENÍ PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ A SCHVÁLENÍ AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU

3. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ

4. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2019

5. SCHVÁLENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DATOVOU SÍŤ

6. SCHVÁLENÍ PLÁNU INVESTIC

7. VOLBA DO VÝBORU

8. VOLBA DO KONTROLNÍ KOMISE

9. SCHVÁLENÍ ODPISU NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK

10. POHLEDÁVKY ZA VLASTNÍKY

11. INFORMACE K REKONSTRUKCI VÝMĚNÍKŮ

12. OBECNÁ DISKUZE A ZÁVĚR

 

Soubory:

Pozvánka

Plná moc

Materiály

Návrh rozpočtu 1strana 2strana

Plán investic 1strana 2strana

Zpráva výboru

Zpráva kontrolní komise

Všechny PDF soubory komplet