Novinky

Milí sousedé,

  v pondělí 8.5.2023 se od 17hod sejdeme v parku přátelství na petanque plácku u našeho domu kousek od vchodu 714.

Doražte s rodinami, partnery a kamarády, hrát může současně spousta lidí. Máme pět sad petanque k dispozici.

Váš výbor SVJ

Vážení sousedé,

  v srpnu 2021 se nám podařilo zprovoznit nové výměníky a spotřeba tepla pro celý náš dům poklesla na 7817 GJ. Běžná spotřeba našeho domu byla cca 9000GJ. 

V posledním řádku tabulky u grafu je 2021-2022 období od srpna 2021 do srpna 2022. Asi největší podíl na úspoře spotřebovaného tepla je díky funkční automatice řízení teploty topné vody. Nepřetápíme.

Do srpna 2021 nám výměníky spravovala Pražská teplárenská, která zároveň i teplo dodává. Celé to bylo mimo kontrolu našeho domu a PT neměla jiný zájem, než nastavit vše tak, aby odběr tepla našeho domu byl co nejvyšší.

Investice do nových výměníků byla jednorázově cca 3 miliony, za provoz platíme odborné firmě cca 200 tisíc ročně a úspora na množství odebraného tepla zatím jen za poslední rok je cca 0,7 milionu. Další úspora je v přechodu ze sazby N26 na sazbu N19 při nákupu tepla což dělá cca 13% a tedy něco kolem 700 tisíc ročně a ve snížení/optimalizaci výše sjednaných výkonů. Celková úspora je tedy v našem domě přes milíon korun za rok.

Celá akce trvala zhruba čtyři roky, a jen díky velké pomoci zastupitelů z České pirátské strany, se podařilo úředníky odboru správy majetku Magistrátu Prahy přimět k odblokování připojení našich nových výměníků. Problém byl v tom, že úředníci tvrdili (čestně prohlásili), že Magistrátu patří i potrubí do našeho domu.

Staré výměníky i s potrubím jsme od Magistrátu odkoupili v červnu 2021 a nic už tedy PT "nebránilo" připojit naše nové výměníky.

Pokud máte nějaké dotazy nebo budete informovat i sousední domy o tomto způsobu, jak ušetřit, budeme rádi. Neváhejte nám zavolat na 777 99 15 69 a nebo případně se stavit každé první pondělí v měsíci v kanceláři v Jablonecké 417.

Petr Simandl 777 99 15 69

Od 9.7. do 15.7.2022 nepoteče teplá voda v našem domě.

K dispozici je zápis ze shromáždění 6.10.2021 viz google disk.

Výbor pořádá mimořádnou informační schůzku v kanceláři výboru 21.9.2021 od 18:30hod. do 19:30hod.

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK JABLONECKÁ 420-409,713,714
Výbor Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
shromáždění společenství na den
6 . října 2021, od 18.00 hod. ( Prezence od 17:00 hod.)
ve školní jídelně Střední průmyslové školy na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9

PROGRAM:
1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ
2. ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SCHVÁLENÍ ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU,
SCHVÁLENÍ PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ A SCHVÁLENÍ AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU
3. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
4. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV
5. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE
6. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020
7. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2022
8. VOLBA DO VÝBORU
9. VOLBA DO KONTROLNÍ KOMISE
10. INFORMACE K REKONSTRUKCI VÝMĚNÍKŮ
11. OBECNÁ DISKUZE A ZÁVĚR

Odkazy na dokumenty: 

Pozvánka

Průvodní dopis ke stanovám

Návrh stanov

ÚZ2020 Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty a příloha

Materiály

Plná moc

Návrh rozpočtu na rok 2022 strana 1

Návrh rozpočtu na rok 2022 strana 2

Zpráva výboru o činnosti

 

Dne 5.8.2021 došlo k přepojení na nové tepelné výměníky a měření a regulaci topné a užitkové vody v našem domě zajišťuje nově společnost ADEZ www.m3term.cz

ADEZ topení a teplá voda non stop linka 720 298 244

Pražská teplárenská již naše výměníky nespravuje a dodává "jen" teplo na patu domu.