Oficiální

Výbor vyhlašuje hlasování per rollam končící 14.1.2024. Prosíme Vás o účast vyplněním hlasovacího lístku, který naleznete v podkladech. V případě, že si hlasovací lístek nemůžete vytisknout, kontaktujte svého zástupce vchodu nebo výbor. Veškeré podklady jsou ve výloze kanceláře, u zástupců vchodů a na webu www.svj-jablonecka.cz .

 

Navrhovaná usnesení:

 1. Vlastníci schvalují účetní závěrku za rok 2022 dle přílohy č. 1

 2. Vlastníci schvalují záměr opravit střechu domu.

 3. Vlastníci schvalují záměr opravit schodiště na zadní straně domu.

 4. Vlastníci schvalují záměr nainstalovat do společných prostor domu kamerový systém se záznamem.

 5. Vlastníci schvalují zvýšení platby Dlouhodobá záloha (fond oprav) o 100% ze současných 11,34Kč/m2 na 22,68Kč/m2 od 1.3.2024.

 6. Vlastníci schvalují zvýšení odměn Kontrolní komise ze současných 11,18Kč/byt na 15,25Kč/byt od 1.3.2024.

 7. Vlastníci volí na další období počínající 1.2.2024 členem výboru Aleše Drábka.

 8. Vlastníci volí na další období počínající 1.2.2024 členem výboru Ing. Petra Simandla.

 9. Vlastníci volí na další období počínající 1.2.2024 členem kontrolní komise Ing. Zuzanu Bubeníčkovou.

 10. Vlastníci volí na další období počínající 1.2.2024 členem kontrolní komise Ing. Evu Přívratskou.

 11. Vlastníci schvalují odpis pohledávek dle přílohy č. 3

 

Přílohy

Návrh na rozhodnutí per rollam 2023

Hlasovací lístek per rollam 2023

Plná moc per rollam 2023

Účetní závěrka 2022

Materialy per rollam 2023

Zprava kk 2023

Zprava vybor per rollam 2023

Vážení vlastníci,

 shromáždění 14.11.2023 bylo neusnášeníschopné, protože se nás, včetně plných mocí, sešlo jen cca 43%.

Výbor vyhlásí shromáždění per rollam a proto vyzýváme zájemce o práci ve výboru a v kontrolní komisi, aby to oznámili výboru do 27.11.2023.

Výbor pořádá mimořádné informační schůzky k bodům programu
shromáždění v úterý 31.10.2023 a v úterý 7.11.2023 vždy od 18:30hod. do 19:30hod. v kanceláři SVJ Jablonecká 417.

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK JABLONECKÁ 420-409,713,714
Výbor Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
shromáždění společenství na den
14 . listopadu 2024, od 18.00 hod. ( Prezence od 17:00 hod.)
ve školní jídelně Střední průmyslové školy na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9

PROGRAM:

1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ
2. ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ A SCHVÁLENÍ PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ
3. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
4. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE
5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022
6. SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU OPRAVIT STŘECHU
7. SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU OPRAVIT SCHODIŠTĚ ZADNÍCH VSTUPŮ
8. SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU INSTALACE KAMER VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU
9. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2024
10. VOLBA DO VÝBORU
11. VOLBA DO KONTROLNÍ KOMISE
12. SCHVÁLENÍ ODPISU NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK
13. OBECNÁ DISKUZE A ZÁVĚR

Odkazy na dokumenty: 

Pozvánka

ÚZ2022 Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty a příloha

Materiály

Návrh na odpis nedobytných pohledávek

Návrh oprav a přehled tvorby dlouhodobé zálohy

Plná moc

Návrh rozpočtu na rok 2024 strana 1

Návrh rozpočtu na rok 2024 strana 2

Zpráva kontrolní komise

Zpráva výboru o činnosti

 

V úterý 27.6. je schůzka výboru s vlastníky a o prázdninách se první úterky v měsíci ruší.

Hezké prázdniny

V první úterý 7.2. Budou jarní prázdniny tak se sejdeme už v úterý 31.1.2023 

 

Výbor děkuje všem vlastníkům za 60% účast na shromáždění a konstatuje, že  byly zvoleny Dana Kuchařová a Bc. Petra Procházková do výboru SVJ. Výbor má tedy jen 4 řádně zvolené členy a tuto situaci bude výbor řešit na schůzi 15.11.2022 od 17:30hod v kanceláři SVJ.

Dále shromáždění schválilo účetní závěrku roku 2021, schválilo navržený rozpočet na rok 2023.