Výbor pořádá mimořádné informační schůzky k bodům programu
shromáždění v úterý 31.10.2023 a v úterý 7.11.2023 vždy od 18:30hod. do 19:30hod. v kanceláři SVJ Jablonecká 417.

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK JABLONECKÁ 420-409,713,714
Výbor Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
shromáždění společenství na den
14 . listopadu 2024, od 18.00 hod. ( Prezence od 17:00 hod.)
ve školní jídelně Střední průmyslové školy na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9

PROGRAM:

1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ
2. ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ A SCHVÁLENÍ PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ
3. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
4. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE
5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2022
6. SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU OPRAVIT STŘECHU
7. SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU OPRAVIT SCHODIŠTĚ ZADNÍCH VSTUPŮ
8. SCHVÁLENÍ ZÁMĚRU INSTALACE KAMER VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU
9. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2024
10. VOLBA DO VÝBORU
11. VOLBA DO KONTROLNÍ KOMISE
12. SCHVÁLENÍ ODPISU NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK
13. OBECNÁ DISKUZE A ZÁVĚR

Odkazy na dokumenty: 

Pozvánka

ÚZ2022 Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty a příloha

Materiály

Návrh na odpis nedobytných pohledávek

Návrh oprav a přehled tvorby dlouhodobé zálohy

Plná moc

Návrh rozpočtu na rok 2024 strana 1

Návrh rozpočtu na rok 2024 strana 2

Zpráva kontrolní komise

Zpráva výboru o činnosti