Výbor pořádá mimořádnou informační schůzku v kanceláři výboru 21.9.2021 od 18:30hod. do 19:30hod.

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK JABLONECKÁ 420-409,713,714
Výbor Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
shromáždění společenství na den
6 . října 2021, od 18.00 hod. ( Prezence od 17:00 hod.)
ve školní jídelně Střední průmyslové školy na Proseku, Novoborská 610/2, Praha 9

PROGRAM:
1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ
2. ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ, SCHVÁLENÍ ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU,
SCHVÁLENÍ PŘÍTOMNOSTI HOSTŮ A SCHVÁLENÍ AUDIO/VIDEO ZÁZNAMU
3. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
4. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STANOV
5. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE
6. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020
7. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA ROK 2022
8. VOLBA DO VÝBORU
9. VOLBA DO KONTROLNÍ KOMISE
10. INFORMACE K REKONSTRUKCI VÝMĚNÍKŮ
11. OBECNÁ DISKUZE A ZÁVĚR

Odkazy na dokumenty: 

Pozvánka

Průvodní dopis ke stanovám

Návrh stanov

ÚZ2020 Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty a příloha

Materiály

Plná moc

Návrh rozpočtu na rok 2022 strana 1

Návrh rozpočtu na rok 2022 strana 2

Zpráva výboru o činnosti